Mattress

LIV Mattress Options

  • Upper Platform Queen Mattress
  • Lower Platform Twin Mattress

DO Mattress Options

  • Twin Platform Mattress
  • Single Platform Mattress